Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Realize Mode B.V.

(A). Definitie:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan detaillisten aanbiedt;

2. detaillist: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. bedenktijd: de termijn waarbinnen de detaillist gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

5. herroepingrecht: de mogelijkheid voor de detaillist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. dag: kalenderdag;

7. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

(B). Identiteit van de ondernemer:

Realize mode B.V.
Handelend onder de naam/namen: Realize Mode en Mi Piace
Vestiging- & bezoekadres:
Koningin Wilhelminaplein 29, showroom 03-00-06
1062 HJ Amsterdam
Postbus 69145, 1060 CD Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20 614 31 30
Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@realizemode.nl

Kvk- nummer: Amsterdam 57564167
Btw- identificatienummer: 8526.34.511B01

(C). Toepasbaarheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Realize Mode B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en detaillist.

2. Realize Mode B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de detaillist beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de detaillist zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de detaillist ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de detaillist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de detaillist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

(D). Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen u en realizemode.nl komt tot stand op het moment dat u:

• Een bestelling heeft geplaatst via de website Realize Mode (www.realizemode.nl) d.m.v. Inloggen en een volledig ingevuld bestelformulier.

2. Indien de detaillist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de detaillist de overeenkomst ontbinden.

3. U kunt uw bestelling zonder kosten annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@realizemode.nl

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de detaillist elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de detaillist aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

(E). Levering & betaling

1. Bij de aankoop van producten heeft de detaillist de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de detaillist.

2. Tijdens deze termijn zal de detaillist zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Realize mode verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.

4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden

6. Levering geschiedt nadat wij de betaling hebben ontvangen via internetbankieren.

7. De verzendkosten binnen Nederland bedragen €7,95 excl. Btw per doos.

Verzendkosten voor Duitsland en België bedragen €14,95 excl. Btw per doos.
Overige zones worden berekend na ontvangst van de bestelling.

(F). Artikel 5b – herroepingrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de detaillist de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de detaillist zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De goederen zijn in originele staat, niet gedragen, niet gewassen, met aangehechte kaartjes, artikel is onveranderd, zorgvuldig behandeld en niet voorzien van parfum.

4. indien de detaillist gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. Indien de detaillist een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

(G). Klachten

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de detaillist de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de detaillist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

(H). Aansprakelijkheid

1. Realizemode.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.

2. Realizemode.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site

(I). Recht

1. Op de verhouding tussen Realizemode.nl en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.